Foto: Hoofdkantoor van DUO

DEN HAAG – “Bent u bereid om de huidige aflossings- en incassopraktijk van DUO te onderzoeken en maatregelen te treffen om Curaçaose oud-studenten een proportionele aflossingsregeling aan te bieden?”

Dat is één van de vragen die GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok stelt in een brief aan staatssecretaris Knops en onderwijsminister Van Engelshoven. Zondag houdt D66 Kamerlid Antje Diertens in haar woonplaats Groningen een bijeenkomst hierover met Caribische studenten en hun mentoren.

Aanleiding zijn de recente verhalen van oud-studenten die op Curaçao aan de noodbel trekken over financiële problemen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De oud-studenten klagen over ‘moeizame communicatie’, ‘onhaalbare betalingsregelingen’ en ‘bedenkelijke incassomaatregelen’ door DUO.

Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO 

Honderd oud-studenten op Curaçao hebben zich verenigd en klagen over een oneerlijke behandeling door DUO. Caribisch Netwerk sprak met ze. Lees hier meer over de problemen.

De oud-studenten worden in hun strijd gesteund door de Curaçaose onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé. Zij stuurde in juni al een brandbrief aan minister Van Engelshoven over de situatie. Maar ondanks verschillende toezeggingen van het ministerie is er na ruim twee maanden nog geen antwoord.

Marilyn Alcalá-Wallé in gesprek met Natasja Gibbs
Download de audio hier

“De brief is nog in de maak en kan ieder moment worden verstuurd”, is steevast het antwoord van het ministerie. Maar waarom een reactie van de minister op de klachten van de Curaçaose oud-studenten zo lang op zich laat wachten blijft onduidelijk. “Daar is geen speciale reden voor en het was ook vakantie”, zegt een woordvoerder, doelend op het politiek reces onlangs in Nederland.

Tijd loopt af
De Curaçaose onderwijsminister Alcalá-Wallé  wil ‘in het belang van de oud-studenten zo snel mogelijk antwoord hebben’, maar ze ‘gunt het ministerie ook de tijd om de situatie te onderzoeken’.

Tijd die wat betreft Alcalá-Wallé overigens wél is gebonden aan een termijn: “Drie maanden. Als ik dan niks hoor dan gaat er een rappel (waarschuwende herinnering) uit.”

Klachten al sinds 2013
De klachten over DUO op Curaçao bestaan al sinds 2013. Toen zetten ruim 600 oud-studenten een handtekening onder een petitie aan Nederland om een oplossing te vinden voor de financiële problemen op hun eiland door DUO.

Ook tijdens het Ambtelijk Vierlanden Overleg in februari van dit jaar, tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, lag het probleem op Curaçao met de overheidsdienst op tafel. “We hebben het knelpunt met DUO op Curaçao toen ook besproken”, vertelt Alcalá-Wallé.

Terugkerend onderwerp
In januari benadrukte D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte tijdens het Interparlementair Overleg op Sint-Maarten dat het vervolgonderwijs in Nederland juist moet bijdragen aan de ontwikkeling van Caribisch Nederland. Dus dat studenten met een diploma op zak weer terugkeren. “Dat is ook een steeds terugkerend onderwerp in de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.”

Over twee weken vindt er weer een Ambtelijk Vierlanden Overleg op Bonaire plaats en zal dit onderwerp weer worden besproken. Een mogelijkheid voor de Curaçaose onderwijsminister om uit te vinden waarom reactie op zich laat wachten. “Dan weet ik tenminste wat de stand van zaken is en hoe het proces verloopt.”

Kamervragen van GroenLinks

Onderstaand de vragen die GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok deze week indiende bij de staatsecretaris van Koninkrijksrelaties en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden:

1. Kent u het bericht dat oud-studenten op Curaçao door DUO in financiële problemen raken bij de aflossing van hun studieschuld? Klopt het dat u een brief van uw Curaçaose collega hierover hebt ontvangen? Zo ja, bent u bereid een afschrift van uw antwoord aan de Kamer te sturen?

2. Klopt het dat DUO eraan in de weg staat dat deze groep oud-studenten hun studieschuld aflost? Klopt het dat DUO deze oud-studenten langdurig in onzekerheid laat over een passende aflossingsregeling, maar in de tussentijd wél snel is met het toepassen van incassomaatregelen?

3. In hoeverre wordt bij het bepalen van de aflossingsregeling rekening gehouden met lokale omstandigheden? Bent u het met mij eens dat met het oog op de lagere lonen en het afwijkende belastingstelsel voor Curaçaose oud-studenten andere aflossingsbedragen moeten worden vastgesteld? Klopt het bijvoorbeeld dat er gevallen bestaan waarin de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag hoger is dan het op Curaçao gehanteerde minimumloon.

4. Bent u bereid om de huidige aflossings- en incassopraktijk te onderzoeken en maatregelen te treffen om oud-studenten een proportionele aflossingsregeling aan te bieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u hierover uitsluitsel te kunnen bieden en in de tussentijd af te zien van incasso’s?