minister Ronald Plasterk tijdens debat

minister Ronald Plasterk tijdens debat (archieffoto)

DEN HAAG – De Tweede Kamer is voorlopig tevreden over de concrete maatregelen die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een debat over de begroting Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd.

Belangrijkste inzet van het debat was snelle actie om de integriteit van het bestuur op Sint Maarten te verbeteren. Plasterk geeft aan een actieplan hiervoor te bespreken in de eerstvolgende rijksministerraad. Belangrijk onderdeel van dit plan is een nieuw aan te stellen toezichthouder integriteit.

De toezichthouder rapporteert aan de rijksministerraad over de verbeteringen die de Sint Maartense regering moet doorvoeren naar aanleiding van adviezen uit kritische integriteitsrapporten. Daarnaast stelt Nederland een team beschikbaar om witteboordencriminaliteit aan te pakken en biedt het versterking van Kustwacht, douane en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Het verzoek van SP-er Ronald van Raak om een onderzoek te eisen naar de Sint Maartense partij UP en diens leider Theo Heyliger vindt Plasterk te ver gaan. Hij wijst erop dat het Openbaar Ministerie op Sint Maarten hier zelf een keus over moet maken en ontraadt een motie die Van Raak hierover indient.

Geschillenregeling
De geschillenregeling die meningsverschillen tussen landen in het Koninkrijk moet oplossen krijgt de komende tijd de aandacht van Plasterk. Hij hoopt komend voorjaar met alle betrokken landen overeenstemming te hebben over de rechten en plichten van het orgaan dat zich moet gaan uitspreken over koninkrijksconflicten.

De Caribische landen zijn het er sinds de zomer over eens dat er snel een commissie moet komen om geschillen te beslechten. Dit vanwege het ingrijpen van Nederland op Aruba over de begroting en op Sint Maarten vanwege het integriteitsonderzoek. Deze regeling is bovendien in de wet opgenomen sinds oktober 2010 en moet er dus komen.

Als het niet lukt om komend voorjaar overeenstemming te hebben, zal de Nederlandse regering in elk geval haar visie geven op de invulling van een dergelijke regeling. Tot nu toe is het altijd moeilijk gebleken om een geschillenregeling te treffen waar iedereen zich in kan vinden. Plasterk geeft desgevraagd aan dat Nederland wil dat rijkswetten buiten de reikwijdte van de regeling vallen, Nederland een meerderheidsbelang heeft en wil graag dat de commissie voldoende Nederlands vertrouwen heeft, zoals bijvoorbeeld de Raad van State.

Aruba
Plasterk hoopt aanstaande vrijdag een gewijzigde begroting van Aruba te ontvangen. Hij is – voor het eerst na een roerige zomer vol conflicten tussen de rijksministerraad en Aruba – voorzichtig optimistisch over de financiële positie van Aruba. Maar de zorgen over de snel verdubbelde staatsschuld van het eiland (van 40 naar 80 procent van het Bruto Binnenlands Product in zes jaar tijd) blijven. “Het is nu even afwachten. We zitten er bovenop”, aldus de minister.

Curaçao
Op Curaçao baren de criminaliteit en onveiligheid Plasterk zorgen. Hij is blij hulp te kunnen bieden als daarom gevraagd wordt door minister Nelson Navarro van Justitie. De vraagtekens die in de Tweede Kamer leven over de risico’s rond leningen voor het nieuwe ziekenhuis wijst hij van de hand. Het College financieel toezicht (Cft) waakt volgens hem goed over de begrotingen hiervoor.

Door Jamila Baaziz