Begrotingsoverleg met gedeputeerde Astrid McKenzie (derde van links), afdelingshoofden en KPMG adviseurs. - foto: The Daily Herald/Althea Merkman

Begrotingsoverleg met gedeputeerde Astrid McKenzie (derde van links), afdelingshoofden en KPMG adviseurs – foto: The Daily Herald/Althea Merkman

ORANJESTAD – Ondanks voorafgaand toezicht, een plan van aanpak en KPMG advies is het eilandsbestuur van St. Eustatius er nog niet in geslaagd de financiële huishouding op orde te krijgen. Het College Financieel Toezicht (Cft) zegt ‘diep bezorgd’ te zijn over Statia’s financiën, en vooral over het lage niveau van financieel management.

Het Cft uitte in 2014 en 2015 al veelvuldig zijn zorgen over de stand van zaken met betrekking tot het financieel beheer op Statia. Om de bestuurlijke en financiële problematiek van het openbaar lichaam het hoofd te bieden, heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk op 10 juni 2015 verscherpt bestuurlijk toezicht ingesteld en daarbij een aanwijzing gegeven op financieel gebied. Inmiddels beslaat het voorafgaand toezicht de gehele begroting van het eiland.

Verbeterplan
Een plan van aanpak is opgesteld en het Verbeterplan financieel beheer St. Eustatius 2015-2016 maakt daar deel van uit. Sinds het instellen van het verscherpt bestuurlijk toezicht is nog steeds te beperkt vooruitgang geboekt en Cft concludeert dat de capaciteit van de Afdeling Financiën onvoldoende is.

Als gevolg van de gebrekkige administratie kan het College geen helder beeld krijgen van de financiële situatie in 2015 en 2016. Volgens Cft heeft de Afdeling Financiën ‘ernstige capaciteitsproblemen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit’. Door personeelsgebrek is Statia er niet in geslaagd om de jaarrekening over 2015 op tijd te presenteren, en is opnieuw uitstel tot november gevraagd.

Vraagtekens
Vanwege het gebrek aan kwaliteit in de boekhouding zet het Cft vraagtekens bij het overschot van 312.917 dollar over het boekjaar 2015. Een accountant moet de boeken op dit punt gaan controleren. Bovendien vreest Cft dat ook de positieve resultaten over 2016 kunnen veranderen in een tekort als gevolg van een aantal correcties.

Niet alleen Cft is kritisch, ook oppositiepartij DP stelt het financieel beleid van gedeputeerde Astrid McKenzie-Tatem (PLP) aan de kaak. Pogingen om het onderwerp in de eilandsraad te bediscussieëren stranden op onwil van het bestuurscollege, dat tot grote frustratie van de DP steeds een debat uit de weg gaat.

McKenzie stelt dat de problemen niet aan haar en het huidige eilandsbestuur te wijten zijn. Volgens de gedeputeerde hebben haar voorgangers Reginald Zaandam (UPC) en Koos Sneek (DP) schuld aan de financiële malaise.

Deadline
Intussen nadert de deadline voor het indienen van de begroting voor 2017, die op 15 november aan Minister Plasterk ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

Vanaf maandag zit McKenzie dagelijks om de tafel met afdelingshoofden en adviseurs van KPMG om een begroting op te stellen die aan de basiseisen voldoet. Tegelijkertijd moeten interne controles bij de lucht- en zeehaven, en bij andere overheidsdiensten die inkomen genereren, meer geld gaan opleveren.

“Wij hebben genoeg van slechte publiciteit, en van ongerechtvaardigde kritiek op Statia vanuit Den Haag en in Cft rapporten. Wij gaan stapje voor stapje in de juiste richting”, liet McKenzie weten.

Door John van Kerkhof