Scholengemeenschap Bonaire - foto: Belkis Osepa

Scholengemeenschap Bonaire – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Bestuursvoorzitter Frans Lauxen van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SGB) neemt de uitlatingen van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs hoog op. Dekker heeft het bestuur tot half april de tijd gegeven om op te stappen naar aanleiding van een kritisch rapport van het onderwijsinspectie. Lauxen: “Dit is puur machtsmisbruik. Hij is bezig de school ernstig te beschadigen.”

Lauxen reageert boos op het ultimatum van Dekker. “Dit conflict is onder de rechter. Zolang dat het geval is, mag hij zoiets niet doen. Zijn uitspraken geven enorme onrust op de school. Dekker is stemming aan het kweken en stuurt zelf aan op conflict.”

Onjuist beeld
Het Bestuur van de SGB heeft inmiddels het personeel geïnformeerd. “Het vernietigende inspectierapport doet geen recht aan de ingezette acties. Die zijn conform het verbeterplan. Het bestuur zegt dat het rapport een onjuist beeld geeft van de ontwikkelingen binnen SGB. Het verbetertraject lukt niet omdat de toegezegde financiële middelen achterblijven.”

Lauxen had dit al verwacht. “We hebben verschillende keren gevraagd om Dekker te spreken, maar dat weigert hij. Hij wil niet met ons overleggen.”

Kamer verkeerd geïnformeerd
Komende maanden staan drie hoorzittingen gepland over het conflict tussen het bestuur van de SGB en het ministerie van OCW. “De Tweede Kamer is verkeerd geïnformeerd. De afgelopen zes weken heb ik met hoge ambtenaren individueel gesproken. Ze willen wel helpen. Maar aan het einde van het gesprek zeggen ze steeds: dit gesprek heeft niet plaatsgevonden. Er heerst een enorme angstcultuur bij de Nederlandse ministeries. Hooggeplaatste ambtenaren vrezen voor hun baan.”

In het inspectierapport staat dat het bestuur geen zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de financiën en zijn de afspraken om samen te werken met Nederlandse bestuurscoaches niet nagekomen, zegt Dekker. Lauxen antwoordt: “Die bestuurscoaches zijn verleden jaar geweest en liepen rond met een dubbele agenda.”

Ervaring en kennis
Lauxen klaagt over het gebrek aan overleg tussen het bestuur en OCW. Het bestuur kreeg zelfs geen ontvangstbevestiging van het opgestelde verbeterrapport. “ Dekker wil niet naar ons luisteren. Ik heb ruim 35 jaar onderwijservaring. Ik ben een gedragwetenschapper. Ik heb de ervaring en de kennis.”

Voor het einde van de maand moet het SGB-bestuur reageren. Dekker gaf al aan dat een aanwijzing onontkoombaar is. Ook de positie van algemeen directeur Lydia Emerencia staat ter discussie. Ze zit op één lijn met het bestuur over de onderwijsverbeterplannen. Hoewel Dekker niets te zeggen heeft over het personele beleid van de SGB, denkt Lauxen dat uiteindelijk Emerencia ook het veld moet ruimen.

Grondwet
Het bestuur moet een interim-bestuurder aanwijzen, waar Dekker mee moet instemmen. “Dat kan niet. Er is vrijheid van onderwijs. De wet schrijft voor dat het ministerie en de overheid de voorwaarden scheppen zodat het bestuur zijn werk kan doen. Verder mag de staatsecretaris zich niet bemoeien.”

Lauxen schetst de kern van het conflict. “De basisscholen zijn met een inhaalslag bezig. Er zijn leerlingen met drie jaar achterstand voor rekenen en taal. Met die achterstand komen ze de SGB binnen. Wij moeten ze binnen vier jaar op niveau krijgen. Dekker zegt: ik steek er geld in en jullie moeten het even doen. De financiën én de gestelde doelen moeten in 2016 op niveau zijn. Maar dat kan gewoon niet, 2016 is niet haalbaar. De ‘staatsgreep’ is om ons weg te krijgen en mensen neer te zetten waarvan hij denkt dat ze het wel kunnen binnen die tijd.”

Door Belkis Osepa