De vier Koninkrijksvlaggen - foto: Jamila Baaziz

De vier Koninkrijksvlaggen – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG –  Het versterken van economische samenwerking tussen Nederland en de Cariben lijkt centraal te staan bij de plannen voor het komende jaar.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde stukken bij de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. In de begroting Koninkrijksrelaties staat dat dit geldt voor zowel de landen van het Koninkrijk als voor Caribisch Nederland.

Uit de begroting: “Ter bevordering van de economische ontwikkeling krijgt versterking van de concurrentiepositie van de landen aandacht. Het gaat daarbij vooral om economisch beleid waarmee randvoorwaarden voor een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat worden gecreëerd. Het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van onder andere mededinging, buitenlandse handel en verdragen staat hierbij centraal. Nederland kan hiervoor op verzoek van de landen capaciteit beschikbaar stellen.”

De koning refereert in zijn Troonrede traditioneel aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Koning Willem-Alexander doet dit door in een passage waarin hij spreekt over economische herstel en werkgelegenheid: “Het oog van de regering is daarbij ook gericht op samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen.”

Uit de meerjarenbegroting voor Caribisch Nederland blijkt dat de uitgaven aan Caribisch Nederland volgend jaar ruim 258 miljoen euro zijn. In 2014 was dat bijna net zoveel, ruim 252 miljoen. Grote bedragen gaan naar onder meer de zorg, het onderwijs en sociale zaken.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba dragen volgend jaar naar schatting 102,8 miljoen euro bij aan de Nederlandse schatkist.

Goed bestuur
Ook het belang van goed bestuur wordt benadrukt in de stukken: “Voor verdere economische, maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling is goed bestuur essentieel. Burgers hebben een bestuur nodig waarop ze kunnen vertrouwen, dat wil zeggen resultaatgericht, responsief en integer. Bij de opbouw van de instituties op de landen en met het oog op vergroting van de kracht van het bestuur blijkt behoefte aan diverse vormen van onderlinge hulp en bijstand, zowel tussen de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk als door Nederland. Instituties zorgen voor de noodzakelijke checks en balances bij het democratisch proces en voor het realiseren van de rechtstaat.”

Door Jamila Baaziz