Voorzitters van de drie landen tekenen de tripartite afspraken – foto: Ariën Rasmijn

Voorzitters van de drie landen tekenen de tripartite afspraken – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Het tripartite overleg tussen de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten eindigde met twee resoluties en een lijst met acht afspraken. De boodschap was duidelijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten willen op diverse gebieden intensiever samenwerken.

 
De eerste resolutie gaat over het instellen van een ‘Wetgevingsacademie’, waar juristen zullen worden opgeleid. Alle drie de landen vinden dat er een lokaal instituut moet zijn waar juristen worden opgeleid die gespecialiseerd zijn in de specifieke behoeften van elk land.

 
Het plan is om moties in te dienen bij de verschillende ministers van Onderwijs om de universiteiten van de landen gezamenlijk het curriculum te laten ontwikkelen.

 
Unicef
De tweede resolutie gaat over het Unicefrapport dat vorig jaar is gepubliceerd over de toestand van kinderen en jongeren op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De delegaties hebben besloten om gezamenlijk uitgangspunten te formuleren om zo gevolg te geven aan de aanbevelingen in het rapport. Zo zal er onder andere meer steun zijn aan gezinnen bij de opvoeding van hun kinderen, er zal actiever samengewerkt worden met stakeholders en er zullen meer campagnes komen over de bewustwording van de rechten van het kind

 
Fiscale rechtszaken
Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ook de afspraak gemaakt dat Aruba de andere landen het concept zal toesturen over de wet ten aanzien van hoger beroep in fiscale rechtszaken. Curaçao en Sint Maarten zullen hun eigen versie moeten maken, maar wel naar Arubaans model. De registratie van alle testamenten is tot op heden nog op Curaçao. De drie parlementen gaan bij hun ministers van Financiën uitzoeken of het mogelijk is elk een eigen registratie te hebben. Ondertussen zal Curaçao zorgen dat er binnen drie maanden voldoende personeel werkzaam is bij het register aldaar.

 
Aruba en Curaçao zullen een bipartite houden om te komen tot een overeenkomst over vrije handel. In eerste instantie zal het gaan over goederen, later kan het verdrag worden uitgebreid met diensten. Vervolgens kan Sint Maarten in het verdrag worden opgenomen aangezien men daar geen invoerrechten op goederen kent. Maar voordat er een overeenkomst over de vrije markt kan worden getroffen moet de Ministeriele Samenwerkingsraad (MSR) die per 10-10-10 was opgeheven weer worden ingesteld. Hiertoe is een werkgroep opgericht.

 
Economische samenwerking
Er is ook een werkgroep opgericht om te onderzoeken op welke manier de drie landen hun economische samenwerking kunnen uitbreiden, met name op het gebied van onder andere lucht- en zeevaart, onderhandelingen over handel en belasting en een prominentere plaats bij de economische missies van Nederland. Weer een andere werkgroep zal onderzoeken of de Koninkrijksspelen weer terug kunnen komen.

 
Tenslotte is er gesproken over het vergemakkelijken van het reizen tussen de landen. Er zijn nog altijd onnodige hindernissen, zoals het douaneformulier dat in het vliegtuig moet worden ingevuld en dat bewaard moet worden voor de terugreis. De landen hebben afgesproken de problemen te inventariseren en op de volgende interparlementaire vergadering (IPKO) juni aanstaande hierop terug te komen.

 
Door Ariën Rasmijn