Leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht (Cft) heeft haar achtste halfjaarrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de rapportage blijkt dat Curaçao en Sint Maarten tot nu toe geen gecontroleerde jaarrekening, over de besteding van de belastinggelden vanaf 10 oktober 2010, aan het parlement hebben voorgelegd.

Curaçao en Sint Maarten zijn 2013 zonder vastgestelde begroting begonnen. Ook de jaarrekeningen van 2010 en 2011 zijn nog niet vastgesteld en enkel in concept beschikbaar. “Dit onderstreept de noodzaak tot verbeteringen op het gebied van financieel beheer”, aldus Cft.

Zonder vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen, binnen de gestelde termijnen, is een gedegen uitvoering van beleid volgens het Cft lastig; “bovendien zijn dit essentiële documenten voor de Staten om haar controlefunctie uit te oefenen.” Voor het Cft reden des te meer reden de toezichthoudende rol actief uit te dragen en niet alleen de informatievoorziening te verbeteren, maar ook de kwaliteit van het financieel beheer te verbeteren.

Uitdaging
Het proces van het opzetten van een nieuwe structuur voor de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de organisatie die daarachter staat, blijkt volgens het Cft een grote uitdaging te zijn. “Voor beide landen is het van belang dat duidelijke keuzes worden gemaakt om de problematiek het hoofd te kunnen bieden en dat meer middelen beschikbaar komen voor een gedegen financiële verantwoording.”

Openheid
Het Cft constateert dat in de tweede helft van 2012 voor beide landen meer inzicht is ontstaan in de uitdagingen voor de overheidsfinanciën. Hierdoor is de urgentie van het nemen van ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen in beide landen duidelijk geworden. Mede door de aanwijzing en de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Curaçao is er veel meer openheid van zaken gekomen over de feitelijke financiële uitdagingen waar Curaçao voor staat. Doordat de Rijksministerraad via het Cft maandelijks moest worden geïnformeerd over de financiële situatie, is helder geworden hoe groot de problemen op de verschillende beleidsterreinen daadwerkelijk zijn.

Overheidsentiteiten
Curaçao moest op grond van de aanwijzing ook inzicht verschaffen in de financiële posities van de overheidsentiteiten. Ook daar zijn de problemen groot en dit vormt een reëel risico voor de overheidsbegroting. Het Cft vindt toch dat het bestuur van Curaçao zich heeft ingespannen om te voldoen aan de bepalingen uit de aanwijzing. Belangrijkste openstaande punten zijn nog de daadwerkelijke uitvoering van de voorgenomen structurele maatregelen om de begrotingsfinanciën op orde te brengen.

Door: Leoni Leidel-Schenk