Bouwwerkzaamheden op het terrein van Wechi - foto:

Bouwwerkzaamheden op het terrein van Wechi | foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Lloyd Narain van de milieubeweging ‘Amigu di Tera i Defensa Ambiental’ verbaast zich over de snelheid waarmee de overheid Wechi bouwrijp maakt, zonder dat de vraag is beantwoord op grond waarvan er met de bouw is begonnen. “Zonder verkavelingsplan kan er niet gebouwd worden op Wechi”, volgens Narain.

Vanaf de Weg naar Westpunt is te zien hoe met zwaar materieel van aannemer ‘Aliansa Civil & Roadworks’ wegen en afvoergeulen worden aangelegd op het terrein van Wechi. Het aanbrengen van infrastructuur en het bouwrijp maken van een stuk van 134 hectare van het terrein is afgelopen december begonnen en moet in mei voltooid zijn.

José Manuel Dias in gesprek met Lloyd Narain

De eerste spade ging de grond in op 20 augustus 2014 maar voor de ontwikkeling van Wechi is er tot vandaag geen bouwvergunning. Volgens het hoofdplan worden er in de eerste fase 762 woningen gebouwd. “We kunnen zo beginnen met de bouw maar de vergunningen zijn er niet”, zegt Arthur Con, directeur van Fundashon Kas Popular.

Verkavelingsplan
De minister van Ruimtelijke Ordening, Earl Balborda reageert geërgerd op de druk die FKP uitoefent om de vergunning te krijgen. De minister legt uit dat er niet zomaar vergunningen verleend kunnen worden. “We hebben geleerd van de fouten uit het verleden en behandelen Wechi met de nodige voorzichtigheid om rechtszaken te voorkomen. Domeinbeheer heeft het verkavelingsplan af en nu is de DROV aan zet.”

Andere bestemming
Op 11 september 1999 verandert het Eilandgebied Curaçao de bestemming van Wechi van ‘open land’ naar ‘witte vlek’. Dit houdt in dat 80 hectare grond op Wechi niet meer valt onder het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en in aanmerking komt voor het bouwen van woningen. Deze beslissing stuitte op veel bezwaren.

Op 7 september 2001 kwam toenmalig gouverneur Jaime Saleh met een Landsbesluit dat de Eilandsraad een beslissing moest nemen op grond van de inhoud van de mogelijke bezwaren. In 2003 voerde de regering de ‘Eilandsverordening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EROC)’ in. Daarin wordt de te volgen procedure vastgelegd.

Bezwaren
In opdracht van de DROV is er op 15 mei 2006 een hoorzitting georganiseerd waar belanghebbenden hun bezwaren tegen de ontwikkeling van Wechi konden formuleren. Lokale bewoners, Amigu di Terra en NAAM formuleerden samen 140 bezwaren. Die kwamen in grote lijnen neer op drie punten: er was onvoldoende gekeken naar de gevolgen voor de verkeerssituatie, er was niet gekeken naar de infrastructurele kosten en er was onvoldoende rekening gehouden met de natuurwaarde. Ook de gevolgen voor de waterhuishouding en de nabijheid van landfill baarde de belanghebbenden zorgen.

Volgens het EROC moet, voordat Wechi wat voor bestemming dan ook krijgt, eerst het effect bestudeerd worden die enige benutting van het terrein zou hebben op de natuur, de ontwikkeling van de bevolking en hun woonsituatie. Toch heeft het Eilandgebied Curaçao in 2009 besloten dat Wechi eerst een bestemming krijgt en dat daarna pas de nodige onderzoeken zullen plaatsvinden.

De rechtbank beslist
Hierop spande Amigu di Tera i Defensa Ambiental een zaak aan tegen de regering en won deze bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Het Hof van Appèl stelde in een vonnis van 28 mei 2012 de regering in het gelijk.

Het Hof oordeelde dat de milieubeweging te voorbarig was geweest in hun petitie de ontwikkeling te stoppen en oordeelde dat de regering de ruimte moest krijgen om aan de criteria te voldoen.

Er moest met name gekeken worden of het protocol van het EROC kon gevolgd worden: de bezwarenprocedures moesten opnieuw doorlopen worden en daar moest tijd voor gemaakt worden. Op basis van het resultaat van nieuwe studie zou dan bekeken worden of de ontwikkeling van Wechi nodig is.

Minister Balborda werkt aan een nieuwe formule om de eerste bouwvergunningen voor Wechi uit te geven, maar de milieuorganisaties houden vol dat er niets op Wechi gebouwd kan worden zolang dit niet in overeenstemming is met de EROC.

Door José Manuel Dias

Lees meer hierover: Wechi al 25 jaar onderwerp van controverse