Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten

Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten

WILLEMSTAD – Het rapport van PwC-Nederland over het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) is vandaag na lang wachten publiek gemaakt. Het is vernietigend voor alle betrokkenen.

President Emsley Tromp van de bank kan de besluitvorming te zeer naar zich toe trekken, de macht concentreert zich bij hem. De leden van de raad van bestuur hebben de wekelijkse vergadering niet serieus genomen. Er kon 138 keer vergaderd worden, maar er zijn slechts notulen van 23 vergaderingen. Van collegiaal bestuur of transparantie was geen sprake.

Over de samenstelling van de raad van commissarissen is nooit consensus bereikt wat geleid heeft tot impasse en onderlinge onenigheid over rechtsgeldigheid van de vergaderingen.

De vermogensgerechtigden, dat zijn de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten, hebben sedert 2010 nooit vergaderd met het bestuur en de commissarissen en hebben verzuimd orde op zaken te stellen.

PwC heeft één case van functioneren van de CBCS grondig onderzocht, namelijk het financieren van het havenbedrijf van St. Maarten.

Daarvan meent PwC dat de transacties en de wijze waarop die zijn vormgegeven als ‘ongebruikelijk’ te kwalificeren zijn en op gespannen voet staan met het monetaire- en beleggingsbeleid.

PwC heeft niet minder dan 15 uitgebreide aanbevelingen gedaan om het functioneren van de CBCS te stoomlijnen naar moderne, transparante maatstaven.

PwC zegt dat een toets op integriteit bij benoeming of herbenoeming van leden van de bestuurlijke organen van de bank onderdeel van het selectieproces zou moeten uitmaken en adviseert de serieuze beschuldigingen ten aanzien van individuele leden van de bestuurlijke organen van de Bank terstond te onderzoeken.

CBCS heeft al laten weten het oneens te zijn met het rapport van PwC.

Door Jean Mentens