Levenstone tijdens de vergadering - foto: Extra Bonaire

Levenstone tijdens de vergadering – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – Een meerderheid van de eilandsraad van Bonaire is akkoord gegaan met een verlenging van het aanblijven van gedeputeerden Silvana Janga-Serfilia en Burney El Hage tot 17 januari 2014.

Dit is gebeurd zonder dat Janga-Serfilia en El Hage van tevoren schriftelijk hun ontslagbrief hebben ingetrokken. Volgens de oppositie is er sprake van een ernstige schending van de Wet openbaar lichaam BES (WolBES).


Volgens de WolBES moet El Hage (UPB) op 5 december aftreden en Janga-Serfilia (Fractie Santana) op 17 december. De omwenteling kwam na het besef dat Janga-Serfilia niet meteen kan aftreden. Anders heeft Bonaire geen waarnemend gezaghebber, nu Lydia Emerencia met vakantie is en ze ook haar ontslag heeft aangeboden. Gedeputeerde James Kroon blijft als enige gedeputeerde over om waar te nemen. Maar hij is in aanraking gekomen met justitie.

Chaotisch
De vergadering, voorgezeten door Robby Beukenboom (PDB), verliep chaotisch en vol verwijten over en weer. Oppositie (PDB en MBL) en coalitie lagen constant overhoop met elkaar. De vergadering moest diverse keren geschorst worden om te kijken of de partijen tot een akkoord konden komen. De schorsingen hebben niets uitgehaald. De verdeeldheid bleef. Vóór elke beslissing gisteravond is hoofdelijke stemming gevraagd.

De fracties UPB/Santana wilden al aan het begin van de eilandraadsvergadering een stemming over een op het laatste moment ingediende, brief. Daarin wordt de raad gevraagd in te stemmen met een verlenging van de status van de twee gedeputeerden. De inhoud van de brief stond in schril contrast met de reden van de vergadering, namelijk het afscheid van de twee gedeputeerden en benoeming van de vervangers.

Contradictie
De oppositie trok alle laden open om met hetRreglement van Orde en de WolBES in de hand te bewijzen dat de stemming over de brief niet aan het begin van de vergadering kon plaatsvinden. Na diverse disputen heen en weer, ging de fracties UPB/Santana akkoord om de brief later te behandelen. Uiteindelijk zat de agenda van de vergadering met een contradictie. Een punt betrof de verlenging van het aanblijven van de gedeputeerden en het daarop volgende punt betrof het afscheid van diezelfde gedeputeerden en de benoeming van hun vervangers.

De oppositie sprak schande over de gang van zaken. Clarck Abraham (PDB) wees de coalitie erop dat een meerderheid van de eilandsraad niet kan beslissen om de vastgestelde termijn van dertig dagen na indiening van een ontslag te negeren. “Het is niet aan ons om dit te beslissen. De  wetten zijn gemaakt door de Tweede Kamer.  Artikel 55 van de WolBES stelt dat het ontslag verplicht gebonden is aan een termijn van een maand.”

Verkeerde interpretaties
Fractieleider Jeffrey Levenstone (UPB) was degene die het woord voerde tijdens de vergadering voor de coalitiefracties. Hij werd diverse keren door de oppositie teruggefloten na verkeerde interpretaties van het Reglement van Orde en de WolBES. Ondanks de waarschuwingen van de oppositie dat hij grove fouten begaat, stelde Levenstone dat de gevolgde procedure correct is. Het voorstel van verlenging is met vijf stemmen voor en vier tegen aangenomen.

Juridisch advies
Levenstone had een antwoord klaar op het verzoek van fractielid Nolly Oleana om juristen naar de schending van de WolBES te laten kijken. “Dat is al gebeurd. Een jurist van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en één van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben al hiernaar gekeken.” Oleana plaatste meteen een kanttekening bij deze mededeling. “Werknemers van de Rijksoverheid adviseren dus politieke partijen.”

Door Belkis Osepa