KRALENDIJK- “Het is vooral respectloos hoe er met leerlingen en ouders wordt omgegaan, zegt Desi*. Haar dochter is leerling van middelbare school Liseo Boneriano. Net zoals andere ouders beschuldigt zij de nieuwe directeur van het eenzijdig invoeren van een nieuwe overgangsregeling voor de school.

Deze regeling zou juist de lokale leerlingen benadelen. In de oude regelingen werd rekening gehouden met dat de instructietaal van de school (Nederlands red.) anders is, dan de moedertaal (Papiaments/Spaans red.) van de leerlingen. Volgens ouders wordt het nu makkelijker om leerlingen een niveau te laten zakken, bijvoorbeeld omdat een leerling nu maar maximaal twee vijven op het rapport mag hebben om over te gaan.

Conflict
Het conflict gaat over dat de nieuwe directie van Liseo zonder bijdrage van de betrokken partijen de schoolgids van Liseo heeft veranderd. Hierdoor is een nieuwe bevorderingsregeling al van kracht.

Volgens een oud-lid van medezeggenschapsraad van school is dit niet alleen ‘vrijpostig’ maar ook ‘tegen de wet’. Zij zegt dat de directeur niet de bevoegdheid heeft om eigenhandig nieuwe bevorderingsnormen vast te stellen. “Als je zoiets midden in een schooljaar doet, weet niemand de spelregels”, zegt zij. Ze blijft liever anoniem omdat haar kind een leerling is van de school.

Niemand had inzage in de nieuwe overgangsregeling, zelfs de docenten niet. “Ik heb persoonlijk gevraagd om inzage maar dit is mij geweigerd”, zegt een lid van SiMaBo, de vakbond van leerkrachten.

Een bezorgde ouder begrijpt de haast voor een nieuwe regeling niet. “Voordat je met een nieuwe regeling komt, evalueer je toch eerst de oude regeling.”

Ondanks alle protesten, vindt de unit directeur, Barbara Sol, dat ze correct heeft gehandeld. “Formeel had ik een medezeggenschapsraad nodig maar die had ik niet toen ik hier kwam”, zegt zij.

Coronacrisis
Het is voor de ouders moeilijk te begrijpen dat er in Nederland rekening wordt gehouden met de coronacrisis maar hier niet. “De druk om lessen de volgen bleef het zelfde ondanks het soms digitaal niet lukte. Alsof dat niet genoeg is, is nu een nieuwe en strengere overgangsregeling van kracht. Eerst mocht je overgaan met drie vijven en nu maar met twee”, zegt een ouder verontwaardigd.

Volgens Sol houdt ze degelijk rekening met de huidige situatie. “Ik wil graag meedenken en naar ouders luisteren hoe wij de nieuwe bevorderingsregeling ook passend kunnen maken in de huidige situatie”, zegt ze.

Handtekeningenactie
Meer dan 300 ouders hebben via een handtekeningenactie getracht om de invoering van deze nieuwe beleid te stoppen. Desondanks is het toch ingevoerd. “De ‘issue’ was niet het beleid maar de interpretatie was verkeerd. Ze dachten dat leerlingen niet meer mochten blijven zitten. Het recht om te blijven zitten, blijft gewoon bestaan”, zegt Sol. “Belangrijk is om met de medezeggenschapsraad en ouderraad te praten en niet met de individuele ouder, want dat maakt het zo ingewikkeld.”

Een ouder heeft Caribisch Netwerk een mailwisseling tussen de school en ouders doorgestuurd. Deze ouder blijft ook liever anoniem. In deze mail staat het volgende: “Ook is het recht op doubleren (zittenblijven red.) verdwenen uit de bevorderingsnorm omdat het uitgangspunt is dat iedere leerling zoveel mogelijk een ononderbroken schoolloopbaan volgt.”

Inmiddels is er een ouderraad officieel opgericht. Zo kunnen ouders meer invloed hebben op het beleid van de school. Maar hoe dan ook blijft de nieuwe bevorderingsregeling van kracht. “Ik ben in heel ver stadium met de ouderraad en gesprekken die we gehad hebben zijn zeer constructief”, aldus Sol.

Niet iedere ouder is hiermee gerustgesteld. “Inmiddels heeft de school veel leerlingen medegedeeld dat ze zullen afstromen. Dit doe je een kind toch niet aan”, zegt een ouder.

Ingrijpen overheid
Fractielid Daisy Coffie is door ouders benaderd en vindt dat de lokale overheid zich ermee moet bemoeien. “Onderwijs is weliswaar een taak van de rijksoverheid, maar uiteindelijk gaat het wel om onze kinderen op Bonaire die gedupeerd worden.”

Volgens Coffie creëer je hiermee een soort piramide model. “Een grote groep lokale leerlingen zullen dan op een lager niveau onderwijs volgen, terwijl een heel klein groepje deelnemen aan HAVO of VWO”, zegt zij.

De unit directeur weerlegt dit. “Ik ben pertinent niet mee eens. Kern van de nieuwe regeling is juist het vergroten van kans en gelijkheid”, zegt Sol.

Hoe de directie met de situatie omgaat getuigt van weinig respect vindt Coffie. “Dit brengt onrust op heel Bonaire. De directie van Liseo had in het openbaar moeten treden met een verklaring.” Zij wilt dit onderwerp zo snel mogelijk behandelen tijdens een Eilandsraadvergadering.

*Volledige naam bekend bij de redactie