Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk

DEN HAAG – In de Tweede Kamer is gisteren en vandaag de begroting van Koninkrijksrelaties behandeld. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk gaf vandaag antwoord op vragen van parlementariërs.

Opnieuw hebben meerdere Kamerleden aangedrongen op de komst van een geschillenregeling. Die regeling laat volgens de minister voorlopig nog op zich wachten. Plasterk voert aan dat het proces is vertraagd nu twee van de drie premiers van de Caribische landen in het Koninkrijk niet meer in functie zijn. De Caribische landen zijn tegen een tijdelijke regeling waarbij de Raad van State een zwaarwegend maar niet-bindend advies kan geven. Ze zijn bang dat de Rijksministerraad deze adviezen negeert.

Isla-raffinaderij
Roelof van Laar (PvdA) heeft er bij zijn partijgenoot Plasterk gisteren voor gepleit om te kijken of de Rijksministerraad de Curaçaose regering kan dwingen om de Isla-raffinaderij aan de geldende uitstootnormen te houden. De PvdA heeft de motie van Wassila Hachchi (D66) en Ronald van Raak (SP) uiteindelijk niet gesteund. Zij pleiten ervoor om ‘proactief’ met de Curaçaose regering te bekijken hoe de vervuiling door de raffinaderij teruggebracht kan worden naar de vastgestelde milieunormen.

Rentelasten Aruba
Madeleine van Toorenburg (CDA) heeft haar zorgen geuit over de hoge rentelasten voor Aruba. Volgens Plasterk is het verschil inderdaad groot: Curaçao en Sint Maarten, die een lagere staatsschuld hebben, lenen op lopende inschrijving tegen 1,5 procent en betalen ongeveer 3 procent van hun begroting aan rentelasten. Aruba leent zelf, lost af tegen ongeveer 6 procent en betaalt 15 procent aan rentelasten.

Tegen de tijd dat de toezichthouder op de Arubaanse staatsfinanciën (Caft) vindt dat het de goede kant opgaat, is de minister bereid om te kijken of Aruba tegen dezelfde voorwaarden kan lenen als de andere landen. André Bosman (VVD) heeft gezegd daarvan te schrikken, omdat het Caft volgens hem hiermee ‘in de meedenkstand wordt gezet’. Plasterk werpt daarop tegen dat de Rijksministerraad uiteindelijk beslist.

‘Nepparlement’
Tijdens de eerste termijn is Sietse Fritsma (PVV) gisteren hard gebotst met zowel Kamerleden als voorzitter Anouchka van Miltenburg. De PVV’er wil dat Nederland uit het Koninkrijk kan stappen. Dat de Tweede Kamer de wens van de meerderheid van Nederland niet volgt, maakt de Tweede Kamer volgens hem tot een ‘nepparlement’. Het Handvest van de Verenigde Naties (VN) verbiedt deze eenzijdige opzegging. Plasterk verwees hiernaar en zei: “de geschiedenis brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid.”

Reactie evaluatiecommissie
Maandag presenteert de evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies het rapport met daarin de conclusies over de eerste vijf jaar na 10-10-’10 in Caribisch Nederland. Plasterk heeft toegezegd binnen een half jaar hierop te reageren.

Door Pieter Hofmann