Cft Voorzitter Age Bakker

Cft Voorzitter Age Bakker

ORANJESTAD — Het College Financieel Toezicht (Cft) pleit voor invoering van permanent financieel toezicht op Aruba. College-voorzitter Age Bakker meldt in een brief aan de gouverneur en de Rijksministerraad dat het invoeren van een ‘Fiscal Counsil’ niet voldoende is om onafhankelijke controle te kunnen garanderen.

De regering heeft nu een financieel meerjarenplan moeten opstellen, maar dit is nog onvoldoende ingevuld, vindt Bakker. De voorgestelde maatregelen zouden niet concreet genoeg zijn en daardoor kan niet worden voorspeld of de gemaakte doelstellingen voor een begrotingsoverschot en gedaalde tekorten in 2018 haalbaar zullen zijn.

Het voornemen van Aruba om vanaf 2016 een zogeheten Fiscal Council advies te laten geven bij de ontwerpbegrotingen en de concept-begrotingswijzigingen die door de regering worden ingediend, vindt het Cft niet voldoende om onafhankelijk financieel toezicht te garanderen. “Het Cft is van mening dat Aruba op deze wijze weliswaar een interne toezichthouder in het leven roept, maar dat er geen garantie wordt geboden voor onafhankelijk functionerend toezicht. Het opnemen van begrotingsregels in de Staatsregeling is niet voldoende om naleving te garanderen. Een jaarlijks advies van het secretariaat van het Cft zal dit niet kunnen verhelpen, want kan eenvoudig terzijde worden geschoven zonder escalatiemogelijkheden”, aldus Bakker.

Arubaanse Cft
Volgens het Cft moet onafhankelijk toezicht worden gegarandeerd. “Daartoe is een constructie zoals het voor Curaçao en Sint Maarten bestaande Cft succesvol gebleken. Uiteraard dient de vormgeving aangepast te zijn aan de specifieke omstandigheden van Aruba. Een voor de hand liggende mogelijkheid is dat er een lid op voordacht van Aruba wordt benoemd teneinde de adviserende rol ten behoeve van Aruba te versterken.”

Daarnaast zou een eigen Fiscal Council actief kunnen zijn als mogelijke begrotingskamer zoals op Curaçao en Sint Maarten het geval is. In die rol zou de Fiscal Counsil de controlerende rol van de Staten ondersteunen en versterken. “Maar voor onafhankelijk functionerend toezicht is, zoals betoogd, meer nodig”, aldus het Cft. De invoering van een eigen Cft voor Aruba zou via een Rijkswet of Algemene Maatregel van Rijksbestuur plaats moeten vinden, zoals ook met Curaçao en Sint Maarten is gebeurd, aldus de voorzitter van het Cft.

Rijksministerraad
In zijn aanbiedingsbrief van het Cft-rapport aan de Tweede Kamer zegt minister Ronald Plasterk dat het rapport aanleiding geeft tot blijvende zorg en aandacht omtrent de openbare financiën van het land Aruba, in het bijzonder met betrekking tot het belang van onafhankelijk toezicht op de begroting. “Dat onderwerp wil ik derhalve op korte termijn in de ministerraad van het Koninkrijk opnieuw aan de orde stellen.” De eerstvolgende vergadering van de Rijksministerraad is aanstaande vrijdag.

Door Ariën Rasmijn