DEN HAAG – Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen directer gaan samenwerken met de Nederlandse ministeries om ontwikkelplannen op maat voor de toekomst te maken. Dat is het belangrijkste resultaat van de Caribisch Nederland-week.

De gedeputeerden van Saba, Statia en Bonaire leken wel een beetje opgelucht. Waar ze vooraf bang waren in Nederland tegen dichte deuren aan te lopen, bleken de meeste open te gaan en kon constructief gesproken worden over veranderingen. Hun alternatieve bezuinigingsplan voor de gezondheidszorg wordt serieus bekeken en ook moet snel duidelijk worden wat sociaal-economisch een ‘voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau’ is.

Saba
De delegaties hopen dat de eerste verbeteringen snel merkbaar zullen zijn. Zo zou het leven van de Sabanen minder bureaucratisch moeten worden als de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) wordt teruggedraaid in Turnover Tax (ToT). Dit is nog niet geregeld, maar het onderwerp staat nu wel op de agenda. Gedeputeerde Chris Johnson hoopt dat het snel rond is: “Dat zou het leven minder bureaucratisch en ingewikkeld maken.” Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties belooft contact te onderhouden met het ministerie van Financiën hierover.

Bonaire
Zwakkeren op Bonaire moeten profijt krijgen van het gesprek dat de delegaties hadden met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gedupteerde Burney el Hage: “Zij is echt bereid om – samen met partners op de eilanden – te kijken naar een sociaal voorzieningenpakket voor de zwakkeren, zoals ouderen en de minima. Ze denkt daarbij eventueel zelfs aan tijdelijke oplossingen voor alles officieel rond is.” Ook noemt hij de integrale wijkaanpak.

Sint Eustatius
Statianen gaan vanaf augustus merken dat er geïnvesteerd wordt in groen en de natuur op het eiland. Dat zegt gedeputeerde Koos Sneek. Het eerste ontwikkelpan daarvoor gaat dan uitgevoerd worden. In totaal krijgen de eilanden 7,5 miljoen euro voor ontwikkelingen van de natuur op de eilanden.

De BES-eilanden hopen met de in oprichting zijnde nieuwe Raad van Advies, met onder andere Tjeenk Willink en Hans Hillen, en door nu al concreet na te denken over de evaluatie van de staatkundige verandering in 2015 de toekomst een positieve draai te geven. Johnson: Met deze raad hebben we straks hopelijk een platform om onze aandachtspunten in Den Haag continu beter voor het voetlicht te krijgen.

Het Rijk kan bovendien rentevrije leningen verstrekken om de ontwikkelingen te versnellen, mits het College Financieel Toezicht (Cft) aangeeft dat deze lening gedragen kan worden door het eiland. Minister Plasterk zal zijn rol als coördinerend minister voortzetten. De delegaties waarderen zijn inzet.

door: Jamila Baaziz