V.l.n.r.Justices Jan de Boer, Bob Wit en Ben Vermeulen, en griffier Maritsa James-Christina, Foto Today / Leo Brown

V.l.n.r.Justices Jan de Boer, Bob Wit en Ben Vermeulen, en griffier Maritsa James-Christina, Foto Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – Onder grote publieke belangstelling heeft het Constitutionele Hof van St. Maarten onder voorzitterschap van rechter Bob Wit op dinsdag de eerste openbare zitting in haar geschiedenis gehouden in het gerechtsgebouw in Philipsburg.

St. Maarten is het enige land in het Koninkrijk met een dergelijk instituut; het is bevoegd nieuwe wetgeving te toetsen aan de staatsregeling en deze eventueel ongrondwettelijk te verklaren. Tegen uitspraken van het Hof is geen beroep mogelijk.

Ombudsman Nilda Arduin diende in januari verzoeken in tot vernietiging van verschillende artikelen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De meest in het oog springende bepalingen betreffen een uitzondering op het verbod tot dierenmishandeling die georganiseerde hanengevechten mogelijk maakt onder (een nog te ontwerpen) vergunningenstelsel en het opleggen van hogere straffen voor het begaan van misdrijven tegen toeristen. De Ombudsman bracht verder regelingen onder de aandacht van het Hof voor de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlanders en illegalen, het intrekken van een artikel dat levenslang gestraften na 20 jaar recht geeft op herziening van hun vonnis en de legalisatie van prostitutie.

Het hanengevechten-artikel is volgens de Ombudsman mogelijk in strijd met artikel 22 van de staatsregeling dat de overheid een zorgplicht voor het welzijn van dieren oplegt. Landsadvocaat Richard Gibson Jr. zei dat de overheid beoogt het welzijn van dieren in haar afwegingen te betrekken en dat uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn voor ‘redelijke doeleinden’. Gibson voegde hier aan toe dat ‘het eten van vlees ook schadelijk is voor dieren’. De Ombudsman betwistte dat hanengevechten vallen onder het begrip redelijke doeleinden. “Het doel is het toebrengen van schade. Gevechten gaan door tot een dier niet langer in staat is om door te gaan.”

Hogere straffen voor misdaden begaan tegen toeristen leiden volgens de Ombudsman tot ongelijke behandeling, maar zijn volgens de landsavocaat noodzakelijk om de toeristenindustrie te beschermen. Ongelijke behandeling is ook het argument van de Ombudsman om regelingen voor vervroegde invrijheidsstelling te herzien. Die bevoordelen nu buitenlanders en illegalen die na het uitzitten van eenderde van een straf beneden de vijf jaar naar huis gestuurd kunnen worden, terwijl lokale criminelen de hele rit moeten uitzitten.

Legalisatie van prostitutie geeft volgens de Ombudsman vergunninghouders het recht vrouwen uit te buiten. Zij wil prostitutie strafbaar houden. Prostitutie wordt al gedoogd onder een vergunningenstelsel.  Het Constitutionele Hof doet op 13 september uitspraak.

Door: Hilbert Haar